Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door natuurlijke personen.

De contributie per kalenderjaar bedraagt voor meerderjarigen € 25,00 en voor gezinsleden van een lid en minderjarigen € 12,50.    

Het lidmaatschap wordt aangevraagd door toezending van het ingevulde aanmeldingsformulier aan het secretariaat (secretariaat@lijstgrootmontferland.nl). Na acceptatie van uw aanvraag ontvangt u bericht van inschrijving als lid en worden u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement toegezonden.

De informatievoorziening aan leden loopt bij voorkeur via e-mail. Mocht dit voor een lid onoverkomelijke problemen geven, dan kan in overleg de informatie langs andere weg aan het lid worden verstrekt.

E-mailen